fbpx

บทความ

บทความความรู้ภาษาอังกฤษ

Penpitcha Kratornklang

CEFR แบบทดสอบที่จะทำให้แคร์การใช้ภาษา มากกว่าแค่การสอบ

CEFR เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป กำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานในการสื่อสารว่าความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษของแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับไหน

อ่านต่อ
English Language

ความรู้ภาษาอังกฤษ พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

Penpitcha Kratornklang

Past Simple Tense

Past Simple Tense หรือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว ปกติการเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Pronoun

Pronoun หรือในภาษาไทย คือ คำสรรพนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้นำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Everyday Conversation

Everyday Conversation ในแต่ละวันเราจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ รูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Pronunciation

Pronunciation หรือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงคำศัพท์บ่อยๆ จึงจะทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Compound Sentence

Compound Sentence หรือ ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

อ่านต่อ
Kanpong Thaweesuk

Sentence Structure

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แบบพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธาน คำกริยา และ/หรือ กรรม จะมีความแตกต่างกับโครงสร้างประโยคของไทยหรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญา รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

อ่านต่อ
English Language

ความรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญก่อนต่อยอดการเรียนรู้

Penpitcha Kratornklang

Punctuation Marks

Punctuation Marks หรือ เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ นอกเหนือจาก เครื่องหมายจุด full stop เครื่องหมายตกใจ ! และเครื่องหมายคำถาม ? ยังรู้จักเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษกันอีกไหมคะ

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Complex Sentence

Complex Sentence หรือ ประโยคความซ้อน เป็นประโยคขั้นสูงในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีความซับซ้อนเหมือนชื่อของประโยค เราจะมาดูรายละเอียดองค์ประกอบของประโยคความซ้อนกันในบทเรียนนี้ค่ะ

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense หรือ ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง อาจจะไม่ใช่ประโยคหลักที่เราจะได้ใช้กันเป็นประจำ แต่ก็จะมีใช้บ้างในภาษาพูด กริยาในประโยคที่ใช้ past continuous tense มีอีกชื่อว่า past progressive tense

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Advanced Adjective

ปกติแล้วเรามักเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่เราคุ้นชิน มาใช้ในการเขียน แต่ถ้าหากต้องการยกระดับการเขียนของเราให้ดูสละสลวยมากขึ้น เราจะต้องเลือกใช้คำที่ยากมากขึ้น โดยใช้ Advanced Adjective หรือ คำคุณศัพท์ขั้นสูง

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Conditional Sentence

Conditional Sentence หรือ ประโยคเงื่อนไข เวลาที่เราพูดประโยคสมมติ ด้วยคำว่า “ถ้า” เราจะต้องทำตามกฎซึ่งแตกต่างไปจากภาษาไทย ดังนั้น ในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษนี้ เราจะต้องมาดูว่ามีกฎอะไรกันบ้าง

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Transition Words

Transition Words หรือ คำเชื่อมประโยค เป็นสิ่งจำเป็นในประโยคในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีการใช้คำเชื่อมประโยคให้เหมาะสมกับความหมาย เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น คือ มีเนื้อหาอย่างชัดเจน ไม่ออกนอกประเด็น

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Passive Voice

ประโยคใน Passive Voice จะใช้เพื่อบอกว่าประธานที่เป็นคน หรือสิ่งของนั้นถูกทำอะไร แทนการบอกว่าใครเป็นคนทำกริยานั้น เราต้องจำโครงสร้างของ Passive Voice ให้ได้ ว่าจะต้องมีคำกริยา Verb to be และ verb ช่อง 3

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Present Perfect Tense

Present Perfect จะใช้เพื่อบอก เหตุการณ์ประเภทต่างๆ ก่อนที่เราจะเลือกใช้ Present perfect อย่าลืมกลับมาดูถึงหลักการใช้ ว่าประโยคที่เราต้องการจะสื่อสารตรงกับหลักการข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Phrasal Verbs and Idiom

Phrasal Verbs เป็นกริยาวลีที่บ่งบอกถึงการกระทำ ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันและภาษาที่ไม่เป็นทางการ โครงสร้างของ Phrasal Verb จะประกอบด้วยคำกริยา และคำบุพบท หรือคำวิเศษณ์

อ่านต่อ
Penpitcha Kratornklang

Reported Speech

การใช้ Reported Speech จำเป็นก็ต่อเมื่อ เราต้องการอธิบายสิ่งที่เป็นคำพูดของคนอื่น แล้วเราต้องการนำมาพูดอีกครั้งหนึ่ง ในการเขียน Reported Speech เราสามารถใช้คำกริยาต่างๆ เพื่อเป็นการบอกถึงประโยคต้นฉบับได้

อ่านต่อ