Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สารบัญ

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นศึกษาและใช้งานภาษาอังกฤษ เพราะจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสามารถทำความเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้ง่ายมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ประธานในประโยค
2. คำกริยา และ/หรือ
3. กรรม

เราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่สมบูรณ์ในภาษาอังกฤษกัน

 • The teacher assigned homework yesterday.
 • Tickets for the football game were sold out.
 • Vanessa visits her grandparents every weekend.
 • My family hosts a Christmas party this year.
 • Tourists usually come to Thailand during winter.

ประธาน คืออะไร

ประธานในภาษาอังกฤษจะเป็นคำนาม เพื่อบอกถึงคนสัตว์สิ่งของหรือนามธรรมต่างๆ นอกจากนี้ประธานในประโยคยังเป็นคำกริยาที่เติม ing ได้อีกด้วย เช่น

 • Jupiter is the largest planet in the Solar System. < ประธารที่เป็นคำนาม
 • Walking is recommended by doctors. < ประธานที่เป็นคำกริยาเติม ing

การเปรียบเทียบ Sentence Structure กับภาษาไทย

เนื่องจากในประโยคในภาษาไทย บางครั้งเราจะละ ประธาน แต่การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพอยู่ แต่ในทางตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษเราไม่สามารถละประธานในประโยคแบบในภาษาไทยได้

คำกริยา

คำกริยา คือ คำที่บอกความรู้สึกหรือการกระทำของประธานในประโยค เราอาจจะลองนึกถึงกริยาต่างๆ ที่เราทำในแต่ละวัน เช่น เดิน นั่ง นอน กิน เป็นต้น คำกริยาเป็นส่วนที่สำคัญของประโยคเนื่องจากบอกให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้ว่าประธานทำอะไรในประโยคนั้น

ตำแหน่งของคำกริยา

คำกริยามักจะอยู่หลังประธานในประโยคแต่ไม่เสมอไป

ตัวอย่างประโยคที่คำกริยาอยู่หลังประธาน

 • Jenna overslept this morning.
 • My friends from college held a reunion party last year.
 • Yellow birds migrate to the North every year.
 • Contaminated water flows into a river.

ตัวอย่างประโยคที่คำกริยาอยู่หน้าประธาน

เนื่องจากประโยคเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยคำบุพบทจะมีการสลับนำคำกริยามาไว้ข้างหน้าประธานในประโยค

 • On the shelf are newly bought books.
 • Under my desk was a chubby cat.
 • Among the guests is a rising actor.
 • Underneath the house lies a wombat warren.

นอกจากนี้เรายังต้องรู้ด้วยว่าคำกริยาแบบไหน ทำหน้าที่อะไรในประโยค เพื่อให้ใช้ประโยคได้ถูกต้องในกฎไวยากรณ์ (tense) ต่างๆ เนื่องจากพื้นฐานในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกฎไวยากรณ์ที่ยากมากขึ้นในบทต่อๆ ไป

กริยาบอกความรู้สึก

 • Laura is sad now.
 • John has been a happy boy.
 • We were so nervous about our presentation.

กริยาบอกการกระทำ

 • Wendy and Mark bought a new house.
 • She saved animals’ lives.
 • The doctor went to Japan with his family.

กรรมในประโยค

ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีกรรม หรือไม่มีกรรม จะขึ้นอยู่กับคำกริยาในประโยคว่าต้องการกรรมเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์หรือไม่

กรรมที่เป็นคำนาม

 • A man delivered tomatoes to his customers.
 • Paula recently bought a new computer.
 • My neighbor waters the plants regularly.

กรรมที่เป็นคำกริยาเติม ing

 • I love going to the park with my dog.
 • The business relies on fresh water fishing.
 • The pain in my knee is killing me.

คำกริยาที่ต้องการกรรม มีคำว่าอะไรบ้าง เช่น

eat, do, bring, carry, catch, love, convey, give, tell, study, annoy, buy, check, get, make , send, show, wash

ตัวอย่างประโยคที่มีกริยาที่ต้องการกรรม

 • I brought lots of apples for you.
 • She has had a dog for years.
 • I missed the first train.

คำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม มีคำว่าอะไรบ้าง เช่น

run, jump, walk, shine, laugh, cry, dance, grow, arrive, appear, arrive, breathe, continue, happen, smile, seem

ตัวอย่างประโยคที่มีกริยาที่ไม่ต้องการกรรม

 • They jumped happily.
 • The police ran after a thief.
 • A baby cried loudly.

การเปรียบเทียบโครงสร้างกับภาษาไทย

เวลาที่เราใช้ภาษาไทย บางครั้งเราละ กรรม ในประโยคในภาษาไทยด้วยเช่นกัน แต่ในภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ เนื่องจากประโยคจะไม่สมบูรณ์ ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อยกเว้นในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ถึงแม้ว่าครูจิ๊บจะบอกว่าโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ จะต้องมีประธานกริยาและหรือกรรมในประโยคเสมอ แต่ในประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่เรียกว่า ภาษาพูด บางครั้งผู้พูดสามารถละประธาน กริยา หรือกรรมในประโยคได้เนื่องจากสิ่งที่เราละไว้เป็นที่เข้าใจได้อยู่แล้วระหว่างผู้ทั้งสองคน เช่น

 • On my way home.
  →  I am on my way home.
 • Get it?
  →  Do you get it?
 • Know what I mean?
  →  Do you know what I mean?
 • Understand?
  →  Do you understand?

บทสรุปท้ายบท โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

การเขียนประโยคตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ จะต้องทำตามกฎง่ายๆ ดังนี้

 1. ขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และใส่เครื่องหมายเพื่อจบประโยค อย่างเช่น . ! ?
 2. ในประโยคจะต้องมีกริยา หรือ verb ส่วนกรรม หรือ object จะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกริยา
 3. ประธานของประโยค หรือ subject มักจะอยู่หน้ากริยา ยกเว้นในบางกรณี
แนะนำสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการดูโครงสร้างประโยคเพิ่มเติม ครูจิ๊บแนะนำให้เข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี้

บทความอื่น

สำหรับภาษาอังกฤษระดับปานปลาง CEFR A2

Past Simple Tense

Past Simple Tense หรือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว ปกติการเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย

อ่านเพิ่มเติม »

Pronoun

Pronoun หรือในภาษาไทย คือ คำสรรพนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3

อ่านเพิ่มเติม »

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม »

Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้นำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause

อ่านเพิ่มเติม »

Everyday Conversation

Everyday Conversation ในแต่ละวันเราจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ รูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม »

Pronunciation

Pronunciation หรือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงคำศัพท์บ่อยๆ จึงจะทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านเพิ่มเติม »

Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม »

Compound Sentence

Compound Sentence หรือ ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม »

Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญา รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

อ่านเพิ่มเติม »