Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สารบัญ

Relative Pronoun คือ ประพันธสรรพนาม หรือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้ประพันธสรรพนามนำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause และอีกกรณีก็คือ ใช้เชื่อมต่อกับประโยคที่สมบูรณ์แล้ว

บางคนก็เรียก relative clause ว่า adjective clauses ลองดูตัวอย่างกันนะคะ

 • The doctor whom my family loves is working here.
 • I love the food which is not too spicy at this restaurant.
 • Her house that was put on sale is now under renovation.

ประเภทของ Relative Pronoun

จะมีหลักการใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคำนามด้านหน้า

หลังจากที่เราได้ดูประเภทของ Relative Pronoun กันไปแล้ว เรามาดูวิธีการใช้อย่างละเอียดกันค่ะ

1. who

ใช้เมื่อพูดถึงคน เราจะใช้คำว่า who ตามหลังคำนามด้านหน้าที่เกี่ยวกับคน และคำว่า who จะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาที่ตามมาด้านหลัง เช่น

 • Rihanna is a singer who owns a cosmetics brand.
  คำว่า a singer คือนักร้อง และคำว่า who เป็นประธานของกริยา owns
 • John and I are friends who are inseparable.
  คำว่า friends คือเพื่อน และคำว่า who เป็นประธานของกริยา are

2. whom

 ใช้เมื่อพูดถึงคน แต่เป็นกรรมของคำกริยาที่ตามหลัง หมายความว่าเราจะใช้คำ who และ whom สลับกันไม่ได้

ลองดูในประโยคตัวอย่างนะคะ

 • Dr. Watson is a committee whom the board likes.
  คำว่า a committee หรือกรรมการ เป็นกรรมของกริยา like
 • Logan is a business owner whom we are in contact with.
  คำว่า a business owner หรือเจ้าของธุรกิจ เป็นกรรมของกริยาและคำบุพบท are in contact with

3. which

ใช้เพื่อขยายสิ่งของหรือสัตว์ ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับคำ that แต่เป็นทางการมากกว่า เหมาะสำหรับการเขียนเรียงความ

ลองดูในประโยคตัวอย่างนะคะ

 • This species of fish, which is found in Thailand, is rare.
 • A comb which makes hair tangled should not be used.

4. where

ใช้เพื่อบอกสถานที่

 • The park where I met you was closed.
 • The blank on the form where I signed was too small.

5. that

ใช้เมื่อพูดถึงคน สัตว์ และสิ่งของ

 • Cookies that I like were sold out.
 • A jacket that has beads on it is mine.

ประเภทของ Relative Clause

ส่วนขยายในประโยคที่เราใช้ Relative Pronoun จะเรียกว่า Relative Clause

1. Defining relative clause

Defining relative clause ใช้ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงบางสิ่ง บางอย่างหรือบุคคลที่มีความสำคัญต่อความของประโยค เพื่อการขยายความ ทั้งนี้เราจะไม่ใช้เครื่องหมาย comma ด้านหน้าคำ relative pronun ได้ เพราะว่าเราไม่สามารถตัดส่วนขยาย relative clause ออกไปจากจากประโยคได้

 • Chiang Khan is a small town where tourists like to visit.
 • Purified water that we have at home is clean enough.
 • There is a new song that I like from this band.

2. Non-defining relative clause

Non-defining relative clause จะใช้เมื่อเราต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางสิ่ง แต่ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้มีความสำคัญกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึง ดังนั้น เราจะใช้เครื่องหมาย comma หน้าคำ Relative Pronoun ของเราค่ะ

 • The Olympics gold medals, which are not made from real gold, are valuable.
 • History, which is taught by Mr. Walter, is my favorite subject.
 • The picture frame shows a building, which she visited twice.

นอกจากคำ Relative Pronoun ที่เราได้ดูไปตอนต้นแล้ว เรายังมี Compound relative pronouns ที่มีคำว่า whoever, whomever, whichever, and whatever ซึ่งใช้ในความหมายที่ว่าใครก็ตาม สิ่งใดก็ตาม และอะไรก็ตาม

 • Whichever career path you choose, I am happy.
 • Say hi to whomever you meet at the party for me.
 • Take whatever from the cupboard. They are free.

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Relative Pronoun

คำถาม: เราจะเลือกใช้คำว่า That หรือ Which ดี เนื่องจากทั้งสองคำสามารถใช้กับสิ่งของได้?

คำตอบ: That ไม่สามารถอยู่หลัง comma ได้ในขณะที่ Which ตามหลังเครื่องหมาย comma ได้ ตัวอย่างเช่น

 • The vintage car that is parked over there belongs to me.
 • The vintage car, which is about to pass us, is my father’s.

คำถาม: เราจะเลือกใช้คำว่า Who หรือ That ดี เนื่องจากทั้งสองคำสามารถใช้กับคนได้?

คำตอบ

> เราจะใช้คำว่า Who ในกรณีที่เราเขียนแบบเป็นทางการเช่นเขียนเรียงความในข้อสอบ
> ส่วนคำว่า that จะใช้ขยายคนและสิ่งของได้ แต่จะเป็นทางการน้อยกว่า ถ้าใช้ในกรณีที่หมายถึงคน

 • The goalkeeper that won all the time quit his team.
 • The goalkeeper who had a perfect life lived in Manchester.

คำแนะนำ: เราต้องวาง Relative clause ไว้ใกล้กับคำนาม เพื่อป้องกันความสับสน

 • The football match that I watched was impressive.
 • The keys which he left on the sofa are hard to see.
 • Polar bears are local animals in the North Pole where it is extremely cold.

คำแนะนำ: วิธีการใช้ whoever และ whomever จะใช้ตามกฎเดียวกับ who และ whom

หลังจากที่พวกเราได้ทราบหลักการใช้ Relative Pronoun ต่าง ๆ แล้ว อย่าลืมนำคำ Relative Pronoun เหล่านี้ไปใช้เพื่อขยายประโยคกันให้ถูกต้องนะคะ

บทสรุปท้ายบท Relative Pronoun

 1. เราต้องเลือกใช้คำ Relative Pronoun เพื่อเชื่อมประโยคให้ถูกต้อง ตามรูปแบบของคำนามที่อยู่ด้านหน้า
 2. เราจะใช้เครื่องหมายคอมม่านำหน้า Relative Pronoun หรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พูด หรือผู้เขียน ว่าส่วนขยายนั้นสำคัญกับประโยคหรือไม่
แนะนำสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

หากพวกเราทำความเข้าใจเรื่องคำประพันธสรรพนามเพิ่มเติม ครูจิ๊บแนะนำให้พวกเราเข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี้

บทความอื่น

สำหรับภาษาอังกฤษระดับปานปลาง CEFR A2

Past Simple Tense

Past Simple Tense หรือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว ปกติการเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย

อ่านเพิ่มเติม »

Pronoun

Pronoun หรือในภาษาไทย คือ คำสรรพนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3

อ่านเพิ่มเติม »

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม »

Everyday Conversation

Everyday Conversation ในแต่ละวันเราจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ รูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม »

Pronunciation

Pronunciation หรือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงคำศัพท์บ่อยๆ จึงจะทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านเพิ่มเติม »

Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม »

Compound Sentence

Compound Sentence หรือ ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม »

Sentence Structure

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แบบพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธาน คำกริยา และ/หรือ กรรม จะมีความแตกต่างกับโครงสร้างประโยคของไทยหรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม »

Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญา รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

อ่านเพิ่มเติม »