fbpx
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สารบัญ

Past Simple Tense คือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว หรือกิจกรรมที่เราเคยทำเป็นนิสัย แต่ว่าเลิกทำไปแล้ว

โดยปกติแล้ว การเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย เช่น cook = cooked , paint = painted , kick = kicked แต่ถ้าพวกเราสังเกตดี ๆ จะเห็นว่ากฎของการเติม -ed ที่กริยา เพื่อให้เป็นรูปอดีตนั้นค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีข้อยกเว้นบางข้อ

ข้อยกเว้นในการเติม -ed

 1. เติมตัวสะกดตัวสุดท้ายเพิ่มอีกหนึ่งตัว ก่อนเติม -ed อย่างในคำว่า rip-ripped เราจะต้องเพิ่มตัว p ก่อนที่เราจะเติม -ed เนื่องจากเป็นคำกริยาที่มีพยัญชนะ สระเสียงสั้น และตัวสะกด รวมเป็น 3 ตัว ซึ่งกฎนี้ยังใช้กับคำที่มีพยัญชนะเป็นอักษรควบด้วย เช่น skip-skipped, ship-shipped
 2. ถ้ากริยาคำนั้นลงท้ายด้วย y พวกเรา จะต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม ed เช่น try-tried, dry-dried, carry-carried เป็นต้น
 3. กริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e อยู่แล้ว พวกเรา เติมแค่ตัว d แทนการเติมทั้ง -ed เช่น agree-agreed, divide-divided, provide-provided

นอกจากที่เราจะเติม -ed หลังคำกริยาตามปกติ เพื่อให้คำกริยาเป็นรูปอดีตแล้ว ในภาษาอังกฤษยังมีกริยาบางตัวที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นรูปอดีต

ครูจิ๊บแนะนำว่า หากพวกเราอยากจำการผันของคำกริยาเหล่านี้ให้ได้ขึ้นใจ จะต้องฝึกใช้คำกริยาเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเยอะ ๆ แล้วพวกเราก็จะจำได้เองเลยค่ะ

วิดิโอตัวอย่างคอร์สเรียน Basics for Beginners

หลักการเปลี่ยนคำกริยาใน Past Simple Tense

ครูจิ๊บจะอธิบายวิธีการสร้างประโยคใน Past Simple tense ที่จำง่าย ๆ แบบนี้นะคะ โดยแบ่งกริยาเป็น 2 กลุ่ม คือ was / were และกริยาอื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

was / were

ใช้กับประธานที่ต่างกันออกไป

ประโยคบอกเล่า

was ใช้กับประธานที่มี 1 เดียว และ สรรพนาม I เช่น Megan, Tina และ the hotel เป็นต้น
were ใช้กับประธานที่มีมากกว่า 1 เช่น Henry and Frank, dancers และ volunteers เป็นต้น และสรรพนาม you, we, they

 • We were disappointed with the sales.
 • I was the leader of the state.
 • Samantha and George were avid travelers.

ประโยคปฏิเสธ

เราสามารถเติมคำว่า not หลัง was / were ได้เลย
โดยที่เราไม่ต้องใช้คำอื่นเข้ามาช่วยในการทำประโยคปฏิเสธที่กริยา เป็น was / were เช่น

 • They were not renters of this apartment.
 • Ben and Jerry were not cookie lovers.
 • She was not a professional gardener.

ประโยคคำถาม

ในการทำประโยคคำถามใน was/were พวกเราจะต้องสลับตำแหน่งของประธานกับกริยา was/were เช่น

 • Were you okay last night?
 • When was the last time I saw you?
 • What was his favorite car?

กริยาบอกการกระทำ

ที่ไม่ใช่ was/were เช่น move, polish, think เป็นต้น พวกเรา จะต้องแยกการใช้กริยาตามประธานตามนี้นะคะ

ประโยคบอกเล่า

เราสามารถใช้คำกริยาในรูปอดีตได้ทันที

 • Dylan woke up in the middle of the night.
 • A stuntman parked his car in the driveway.
 • Kids swam in the river.

ประโยคปฏิเสธ

เราจะต้องใช้กริยาช่วย did เข้ามาเสริมในประโยค ก่อนเติม not หน้ากริยา ประโยคตัวอย่างเช่น

 • I did not apply for this job.
 • We did not book a table at this restaurant.
 • The locksmith had his keys stolen.

แต่พวกเราต้องจำให้ได้นะว่า พอมีกริยาช่วย did แล้ว กริยาหลักของประโยคนั้นเราจะใช้รูปปกติ คือไม่ต้องเติม ed หรือเปลี่ยนรูปอีกแล้ว เช่น

 • You did not prepare for the test. ไม่ใช่ You did not prepared for the test.
 • My father did not drink coffee this morning. ไม่ใช่ My father did not drank coffee this morning.

ประโยคคำถาม

ประโยคคำถามจะคล้ายกับประโยคปฏิเสธ ตรงที่เราจะต้องใช้กริยาช่วย did เหมือนกัน แต่ว่า did จะถูกย้ายมาอยู่ข้างหน้าประธานในประโยค โดยที่ did จะอยู่หลัง wh-question อย่าง what, when, where, why, how ถ้ามีในคำถาม เช่น

 • When did he buy this house?
 • Did Paul and Yuri get married last year?
 • What time did you go to university this morning?
 • How often did she visit her hometown?

คำบอกเวลาใน Past Simple Tense

 • Last จะตามหลังด้วยคำ เช่น year, week, month, November เป็นต้น
 • Ago จะอยู่หลังคำบอกเวลา เช่น 3 days ago, 2 years ago เป็นต้น
 • This morning/ this afternoon เมื่อผู้พูดรู้ว่าคำบอกเวลาทั้งสองผ่านไปแล้ว

บทสรุปท้ายบท Past Simple Tense

 1. พวกเราต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาในอดีตให้ถูกต้อง
 2. เมื่อเราใช้กริยาช่วย did แล้ว พวกเราต้องเปลี่ยนคำกริยาบอกการกระทำ ให้เป็นรูป infinitive หรือช่อง 1 เหมือนเดิม
 3. ใช้คำบอกเวลา Past Simple tense ที่เหมาะสม
แนะนำสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

หากพวกเราต้องการดูโครงสร้างประโยค Past Simple เพิ่มเติม ครูจิ๊บแนะนำให้พวกเราเข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี้

บทความอื่น

สำหรับภาษาอังกฤษระดับปานปลาง CEFR A2

Pronoun

Pronoun หรือในภาษาไทย คือ คำสรรพนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3

อ่านเพิ่มเติม »

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม »

Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้นำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause

อ่านเพิ่มเติม »

Everyday Conversation

Everyday Conversation ในแต่ละวันเราจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ รูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม »

Pronunciation

Pronunciation หรือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงคำศัพท์บ่อยๆ จึงจะทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านเพิ่มเติม »

Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม »

Compound Sentence

Compound Sentence หรือ ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม »

Sentence Structure

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แบบพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธาน คำกริยา และ/หรือ กรรม จะมีความแตกต่างกับโครงสร้างประโยคของไทยหรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม »

Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญา รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

อ่านเพิ่มเติม »