fbpx
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สารบัญ

Complex Sentence คือ ประโยคความซ้อน เป็นประโยคขั้นสูงในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยประโยคหลักและส่วนขยาย ซึ่งจะมีความซับซ้อนเหมือนชื่อของประโยคเลยค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เราจะมาดูรายละเอียดองค์ประกอบของประโยคความซ้อนกันในบทเรียนนี้ค่ะ

Complex-Sentence

Complex Sentence

คือ ประโยคที่มีส่วนของประโยคที่สมบูรณ์ และส่วนขยายมากกว่า 1 หรือ 2 ส่วนขึ้นไป ซึ่งส่วนขยายนี้เราจะเรียกว่า dependent clause

Independent clause

ประโยคที่สมบูรณ์ หรือ independent clause คือ ประโยคที่มีประธานและคำกริยา และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองโดยที่เราสามารถเข้าใจข้อความนั้นได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เช่น

 • Around 150 Parisians sat on 38 electric boats.
 • The deck chairs were set up on the Chao Phraya river bank.
 • The Olympic Games were held in Greece first.

Dependent clause

ส่วนขยายหรือที่เราเรียกว่า dependent clause คือ วลีที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง เพราะมันไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ค่ะ เนื่องจากมีความหมายไม่ครบ เช่น ขาดประธาน หรือขาดกริยา เช่น

 • When I traveled in Egypt
 • At the Drive-through
 • by complying with the social distancing measure
 • Which caused trouble to theaters

Subordinating Conjunction

เนื่องจากเราต้องรวมส่วนต่างๆของประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประโยคความซ้อน ซึ่งเราจะต้องใช้คำเชื่อมต่างๆ ในการสร้างประโยคความซ้อน คำเชื่อม คือ Subordinating Conjunction โดยมีตัวอย่าง เช่น because, before, even though, although, if, until, since, และ when ค่ะ ยกตัวอย่าง

 • Although I was a university student, I decided to volunteer in a rural school.
 • International organizations were set up after there were conflicts between regions.
 • Public trains are under repair because there were frequent disruptions.
 • People had to stay at home until the quarantine period was over. 

หลังจากที่เราได้ดูประโยคความซ้อนกันไปแล้วเราต้องมาดูเรื่องของการใช้เครื่องหมายคอมม่าในประโยคความซ้อนกันด้วยค่ะ

ถ้าส่วนขยายมาก่อนประโยคที่สมบูรณ์เราจะต้องใส่เครื่องหมายคอมม่าเพื่อแยกส่วนขยายและประโยคที่สมบูรณ์ออกจากกัน เช่น 

 • Before mom attended the meeting (dependent clause), she had prepared her presentation the night before (independent clause).
 • Unless we were late for the interview (dependent clause), we would see the host of the show (independent clause).

แต่ถ้าส่วนขยายตามหลังประโยคที่สมบูรณ์แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคอมม่าในประโยคนั้นค่ะ  เช่น

 • We should save the forests because we can delay global warming.
 • Taking subjects related to Science and Technology is recommended if students want to work in those fields later.
 • The town was known as historical heritage before the developer came in.

ข้อสังเกต

สิ่งที่เราจะต้องดูให้ละเอียดมากขึ้นอีกนิดนึง ก็คือข้อสังเกตระหว่างประโยคความรวมและประโยคความซ้อนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการเขียนหรือพูดค่ะ

ประโยคความรวม

คือ ประโยคความรวมมีสองส่วนของประโยคที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ (independent clause)  และจะใช้คำเชื่อมที่เรียกว่า coordinating conjunction หรือ FANBOYS ในการเชื่อมทั้งสองประโยคเข้าด้วยกันค่ะ ซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วในคอร์สที่แล้ว 

เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 

 • She left the university, but her brother decided to stay.
 • More visitors came to the castle, for it was the film location.
 • We are advised to wear a mask, and wash our hands regularly.

แต่ประโยคความซ้อน จะมีประโยคที่สมบูรณ์และส่วนขยายที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง 1 ส่วนหรือมากกว่า 1 ขึ้นไป 

นอกจากนี้ 2 ส่วนของประโยคไม่เท่ากัน เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นวลี และอีกส่วนหนึ่งเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงต้องใช้คำเชื่อมที่เรียกว่า subordinating conjunction มาเชื่อมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน 

 • Students would have been safe if they had not attended the party during COVID-19.
 • Although going abroad costs a lot, a lot of people see that benefits outweigh the costs.
 • We spent the whole summer at our grandparents’ house before we went back to our city.

หากสามารถเขียนประโยคความซ้อนได้อย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเขียนในระดับสูง หรือการเขียนเชิงวิชาการที่ต้องใช้ ในระดับมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานวิจัย หรือเขียนเรียงความ ดังนั้น เราจะต้องฝึกเขียนประโยคความซ้อนให้ได้ค่ะ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคความรวม

บทสรุปท้ายบทเรื่องประโยคความซ้อน

 • การใช้เครื่องหมายคอมม่าในประโยคความซ้อนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวลีหรือส่วนขยาย 
 • คําเชื่อมในประโยคความซ้อนจะไม่เหมือนกับคำเชื่อมในประโยคความรวม 
 • เราต้องเลือกใช้คำเชื่อม subordinating conjunction ให้ถูกต้องกับความหมายของประโยคความซ้อนนั้น 
แนะนำสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการทำความเข้าใจเรื่อง Complex Sentence หรือ ประโยคความซ้อน ในประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูจิ๊บแนะนำให้เข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี้ 

บทความอื่น

สำหรับภาษาอังกฤษระดับปานปลาง CEFR B1

Punctuation Marks

Punctuation Marks หรือ เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ นอกเหนือจาก เครื่องหมายจุด full stop เครื่องหมายตกใจ ! และเครื่องหมายคำถาม ? ยังรู้จักเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษกันอีกไหมคะ

อ่านเพิ่มเติม »

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense หรือ ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง อาจจะไม่ใช่ประโยคหลักที่เราจะได้ใช้กันเป็นประจำ แต่ก็จะมีใช้บ้างในภาษาพูด กริยาในประโยคที่ใช้ past continuous tense มีอีกชื่อว่า past progressive tense

อ่านเพิ่มเติม »

Advanced Adjective

ปกติแล้วเรามักเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่เราคุ้นชิน มาใช้ในการเขียน แต่ถ้าหากต้องการยกระดับการเขียนของเราให้ดูสละสลวยมากขึ้น เราจะต้องเลือกใช้คำที่ยากมากขึ้น โดยใช้ Advanced Adjective หรือ คำคุณศัพท์ขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม »

Conditional Sentence

Conditional Sentence หรือ ประโยคเงื่อนไข เวลาที่เราพูดประโยคสมมติ ด้วยคำว่า “ถ้า” เราจะต้องทำตามกฎซึ่งแตกต่างไปจากภาษาไทย ดังนั้น ในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษนี้ เราจะต้องมาดูว่ามีกฎอะไรกันบ้าง

อ่านเพิ่มเติม »

Transition Words

Transition Words หรือ คำเชื่อมประโยค เป็นสิ่งจำเป็นในประโยคในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีการใช้คำเชื่อมประโยคให้เหมาะสมกับความหมาย เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น คือ มีเนื้อหาอย่างชัดเจน ไม่ออกนอกประเด็น

อ่านเพิ่มเติม »

Passive Voice

ประโยคใน Passive Voice จะใช้เพื่อบอกว่าประธานที่เป็นคน หรือสิ่งของนั้นถูกทำอะไร แทนการบอกว่าใครเป็นคนทำกริยานั้น เราต้องจำโครงสร้างของ Passive Voice ให้ได้ ว่าจะต้องมีคำกริยา Verb to be และ verb ช่อง 3

อ่านเพิ่มเติม »

Present Perfect Tense

Present Perfect จะใช้เพื่อบอก เหตุการณ์ประเภทต่างๆ ก่อนที่เราจะเลือกใช้ Present perfect อย่าลืมกลับมาดูถึงหลักการใช้ ว่าประโยคที่เราต้องการจะสื่อสารตรงกับหลักการข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม »

Phrasal Verbs and Idiom

Phrasal Verbs เป็นกริยาวลีที่บ่งบอกถึงการกระทำ ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันและภาษาที่ไม่เป็นทางการ โครงสร้างของ Phrasal Verb จะประกอบด้วยคำกริยา และคำบุพบท หรือคำวิเศษณ์

อ่านเพิ่มเติม »

Reported Speech

การใช้ Reported Speech จำเป็นก็ต่อเมื่อ เราต้องการอธิบายสิ่งที่เป็นคำพูดของคนอื่น แล้วเราต้องการนำมาพูดอีกครั้งหนึ่ง ในการเขียน Reported Speech เราสามารถใช้คำกริยาต่างๆ เพื่อเป็นการบอกถึงประโยคต้นฉบับได้

อ่านเพิ่มเติม »